Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15, 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Sućuraj objavljuje SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE SUĆURAJ ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU.

 Općinski načelnik Općine Sućuraj utvrdio je Nacrt prijedloga Proračuna Općine Sućuraj za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Nacrt Proračuna).

Nacrt Proračuna je objavljen na web stranici Općine Sućuraj te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istome. Proračun Općine Sućuraj je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN, br. 144/21), a predlaže ga Općinski načelnik Općine Sućuraj Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Savjetovanje se provodi prije upućivanja prijedloga ovog akta na sjednicu Općinskog vijeća budući da je riječ o općem aktu koji se utječe na interese građana, odnosno fizičkih i pravnih osoba. Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom, na e-mail: opcina-sucuraj@st.t-com.hr dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to od 01. prosinca 2023.  do zaključno 9. prosinca 2023. Komentari, primjedbe i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja zahtjeva i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Proračuna na koji se odnose, te biti dostavljeni u naprijed navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće koje će biti objavljeno na web stranici Općine Sućuraj. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljeni, treba to posebno naznačiti. U prilogu ovog poziva nalazi se Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju.

Proračun za 2024- Prijedlog

Obrazac za sudjelovanje – Savjetovanje s javnošću_Nacrt-Proračuna-za-2024. g. doc

 

Prethodna Savjetovanje s javnošću: Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sućuraj za razdoblje od 2024. do 2028.

Općina Sućuraj © 2021. Sva prava pridržana

Skip to content