Urbanistički planovi

UPU Vinogradine

UPU Vinogradine Prijedlog plana

UPU VINOGRADINE PRIJEDLOG 0. Postojeće stanje

UPU VINOGRADINE PRIJEDLOG 1. Namjena površina

UPU VINOGRADINE PRIJEDLOG 2.1. Promet

UPU VINOGRADINE PRIJEDLOG 2.2. Elektroenergetski sustavi i telekomunikacije

UPU VINOGRADINE PRIJEDLOG 2.3. Vodoopskrba i odvodnja

UPU VINOGRADINE PRIJEDLOG 3. Uvjeti_korištenje,_uređenja_i_zaštite_površina

UPU VINOGRADINE PRIJEDLOG 4. Način i uvjeti gradnje

UPU Vinogradine Izvješće o javnoj raspravi

UPU Vinogradine Odluka o donošenju

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja Vinogradine

UPU Sućuraj

UPU_1._Zaključak_Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sućuraj

SAŽETAK ZA JAVNOST

1._ODLUKA O DONOŠENJU

1. Namjena

2. OBRAZLOŽENJE

2.1._Promet

2.2._Elektroenergetika

2.3. Vodoopskrba

2.4. Odvodnja otpadnih voda

3. Uvjeti korištenja

4. Uvjeti gradnje

UPU Praprtna

UPU Prapratna Izvješće o javnoj raspravi

UPU Prapratna Odluka o donošenju NACRT

UPU Prapratna Prijedlog plana

UPU PRAPRATNA 0. Postojeće stanje PRIJEDLOG

UPU PRAPRATNA 1. Namjena površina PRIJEDLOG

UPU PRAPRATNA 2.1. Promet PRIJEDLOG

UPU PRAPRATNA 2.2. Elektroenergetski sustavi i telekomunikacije PRIJEDLOG

UPU PRAPRATNA 2.3. Vodoopskrba i odvodnja PRIJEDLOG

UPU PRAPRATNA 3. Uvjeti korištenje, uređenja i zaštite površina PRIJEDLOG

UPU PRAPRATNA 4. Način i uvjeti gradnje PRIJEDLOG

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja Prapratna

UPU Perna

UPU PERNA Prijedlog Kompletni elaborat

UPU PERNA Prijedlog 0. Postojeće stanje

UPU PERNA Prijedlog 1. Namjena

UPU PERNA Prijedlog 2.1. Promet

UPU PERNA Prijedlog 2.2. Energetski sustavi i telekomunikacije

UPU PERNA Prijedlog 2.3. Vodnogospodarski sustav

UPU PERNA Prijedlog 3. Uvjeti korištenja

UPU PERNA Prijedlog 4. Način i uvjeti gradnje

UPU Perna Izvješće o javnoj raspravi

UPU PERNA Prijedlog

Nacrt odluke o donošenju

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja Perna

UPU Mrtinovnik

0. Postojeće stanje

1. Namjena površina

2.1. Promet

2.2. Energetika

2.3._Elektronička komunikacijska mreža 

2.4. Voda

2.5. Kanalizacija

3. Uvjeti korištenja

4. Uvjeti gradnje

UPU Mrtinovik – Knjiga I (USVOJENO)

UPU Mrtinovik – Knjiga II (USVOJENO)

UPU LNT (Luka nautičkog turizma)

UPU LNT usvojeno

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA SUĆURAJ (UPU 5)

SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_3-21_ožujka_2012.

Rjesenje_ministarstva_od_16_prosinca_2015_godine – Luka nautičkog turizma

1. Namjena

2.1. Promet

2.2. Elektroenergetika

2.3. Vodoopskrba

3. Uvjeti korištenja

4. Uvjeti gradnje

UPU Blaca

0.1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

UPU 3 Oglas

0.2. OBRAZLOŽENJE

0.3. SAŽETAK

1.  Namjena

2.1. Promet

2.2. Pošta i telekomunikacije

2.4. Vodoopskrba

2.4. Vodoopskrba

2.4. Vodoopskrba

2.5. Odvodnja

3. Uvjeti korištenja

4. Uvjeti gradnje

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja Općine Sućuraj

1. NAMJENA POVRŠINA

1.a. NAMJENA POVRŠINA – Zona mrijestilišta Duboka

2.a. PROMET

2.b. POŠTA, TK i ELEKTROOPSKRBA

2.c. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3.a. POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA

3.b. POSEBNE MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE

4.a. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – Bogomolje

4.b. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – Bogomolje

4.c. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – Selca kod Bogomolja

4.d. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – Sućuraj

4.e. UVJETI GRADNJE – Zona mrijestilišta Duboka

Strategije, Dokumenti, Obavijesti, odluke

Strateška studija za UPU Perna, UPU Vinogradine i UPU Prapatna NETEHNIČKI ožujak 2019

Strateška studija za UPU Perna, UPU Vinogradine i UPU Prapatna ožujak 2019

Odluka o započinjanju zajedničkog postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 2018 – UPU Perna, UPU Vinogradine i UPU Praprtna

Odluka o upućivanju na javnu raspravu nacrta prijedloga UPU Perna, UPU Vinogradine, UPU Prapratna

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš

Obavijest o provođenju javne rasprave studije strateške studije – UPU Perna, UPU Vinogradine, i UPU Praprtna

Obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja, športsko rekreacijska zona Prapatna, UPU 22

Obavijest konzultacije o zajedničom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Perna, Vinogradina, Praprtna

Obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene (turističko naselje T2) Vinogradine

Obavijest o početku izradu UPU građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene (turističko_naselje) Perna

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi Urbanistički plan uređenja Blaće UPU3

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi Urbanistički plan uređenja Sućuraj UPU1

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš urbanističkog plana uređenja Perna, Vinogradine, Prapratna

Javna rasprava o prijedlogu UPU Perna

Javna rasprava o prijedlogu UPU Prapratna

Javna rasprava o prijedlogu UPU Vinogradine

 

 

Izmjene i dopune Prostorno plana Splitsko dalmatinske županije – Korištenje i namjena prostora

 

 

 

Općina Sućuraj © 2021. Sva prava pridržana

Skip to content